nieuw logo 2020 definitief 750x300px

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Ruilen, Klachten en Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Duurtransacties
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 17 - Incasso Kosten
 
 • Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  3. Dag: kalenderdag;

  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


  KiJa-Handmade
  Etzenraderstraat 11
 • 6454 AK Jabeek
 • E-mail: info@kija-handmade.nl
  Telefoon: 06-27346776

  KvK: 60602937

  BTW: NL002205859B41

  IBAN: NL80 INGB 0006 5583 02

  BIC: INGBNL2A

   

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert, de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is, de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen, de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten, de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Artikel 6 - Ruilen, Klachten en Herroepingsrecht

  1. In geval van klachten met betrekking tot ontvangen producten dient de koper een e-mail sturen naar: info@kija-handmade.nl, waarna wij uw klacht in behandeling zullen nemen.

  Koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden van KiJa-Handmade.

  Koper is verplicht de producten onmiddelijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Binnen 48 uur na ontvangst dienen eventuele reclamaties te worden gemeld per e-mail aan info@kija-handmade.nl.

  Indien niet binnen 48 uur bericht is ontvangen, vervalt het herroepingrecht en heeft KiJa-Handmade aan haar leveringsverplichting voldaan.

  Ook bij breuk of schade dient u dit binnen 48 uur aan ons te melden anders kan er geen schade claim meer worden ingedient bij de vervoerder. Denk hierbij aan een foto van het defecte product, een foto van de doos + inhoud en een duidelijke foto van het verzendlabel. Ook zonder deze gegevens kunnen wij geen claim voor u indienen.

  Bij eventuele reclamaties is koper verplicht het product waarop deze uiting betrekking heeft aan KiJa-Handmade te retourneren om zodoende een juiste beoordeling en afhandeling te bewerkstelligen.

  Bij gegrond verklaring van een ingediende klacht verplicht KiJa-Handmade zich tot het leveren van een gelijkwaardig product, tenzij een andere oplossing wordt overeengekomen.Bij levering van producten:

  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen voor ons gewone assortiment. Stickers, maatproducten, wandborden, houten producten, sale producten of persoonlijke producten kunnen niet worden ontbonden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:

  3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte informatie.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

   1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (maat en of kleur) van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.

  Artikel 9 - De prijs

   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

  2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de maten van het product welke opgegeven voor de klant (rekening houdend met kleine marge), de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  6.Indien ontvanger 2 keer niet aanwezig is bij aflevering of het pakket niet afhaalt binnen de gestelde tijd op het service punt, worden de pakketten naar ons retour gestuurd hier zijn retour kosten van €9.55 aan verbonden welke worden verrekend op de ontvanger. Ook het opnieuw verzenden van uw order word in rekening gebracht a €4,95 of €8,95. 

  7.Bij het onjuist doorgeven van uw adres gegevens worden pakketten naar ons retour gestuurd deze kosten €9.55 en nieuwe verzendkosten €4.95 of €8,95 moeten wij bij onze klanten in rekening brengen.

  8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van verzending aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele schade of vermissing word er in overleg een oplossing gezocht en zullen er geen reclamaties in acht genomen worden.
   

  Artikel 12 - Duurtransacties

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

  Artikel 13 - Betaling

  1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  Ook bij een afgebroken ideal betaling bent u verplicht de betaling alsnog te voldoen binnen 5 werkdagen wanneer de bestelling niet binnen 2 dagen (48uur) is geannuleerd.

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 15 - Geschillen

   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

  Artikel 17

  Wordt niet op tijd betaald, dan staat het KiJa-Handmade vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen allekosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, en de kostenen het loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

  Privacybeleid KiJa-Handmade

  https://kija-handmade.nl/

  Over ons privacybeleid
  KiJa-Handmade geeft veel om uw privacy.
  Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
  Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van KiJaHandmade.
  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
  Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
  Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking
  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


  Webwinkelsoftware

  MijnWebwinkel
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van LB-Media. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
  LB-Media heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  LB-Media is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. 
  LB-Media maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


  E-mail en mailinglijsten

  LB Media
  Onze website maakt gebruik van LB-Media, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.
  Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van LB-Media. LB-Media zal uw naam en en mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
  Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!
  Uw persoonsgegevens worden door LB-Media beveiligd opgeslagen.
  LB-Media maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen.
  LB-Media behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  MailChimp
  Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.
  Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
  MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
  MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  Microsoft Outlook
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

  Payment processors

  Mollie
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.
  Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
  Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Billink
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink. 
  Billink verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
  Billink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  Billink behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
  Billink deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
  (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billink's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Billink bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


  Beoordelingen

  Gastenboek webshop/LB-Media
  Wij verzamelen reviews via het platform van LB-Media. Als u een review achterlaat via LB-Media dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven.
  LB-Media deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. LB-Media publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website.
  In sommige gevallen kan LB-Media contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.
  In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met LB-Media.
  Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. 
  LB-Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  LB-Media behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan LB-Media toestemming gegeven.
  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor LB-Media] derden inschakelt.


  Verzenden en logistiek

  PostNL/My-Parcel
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
  Wij maken gebruik van de diensten van PostNL/My-Parcel voor het uitvoeren van de leveringen.
  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostN/LMy-Parcel delen.
  PostNL/My-Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
  In het geval dat PostNL/My-Parcel onderaannemers inschakelt, stelt PostNL/My-Parcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  DHL/Shops-United
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL/Shops-United voor het uitvoeren van de leveringen.
  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL/Shops-United delen.
  DHL/Shops-United gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
  In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL/Shops-United uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


  Facturatie en boekhouden

  Acumulus Boekhouding
  Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
  Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus.
  Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
  Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
  Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
  Acumulus gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


  Externe verkoopkanalen

  Bol.com
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com.
  Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
  Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen.
  Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  Facebook
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van .
  Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt [AANBIEDER] uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
  Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen.
  Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
  Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
  Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
  Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
  Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.
  Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan KiJa-Handmade op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
  In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.
  Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
  Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
  Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
  Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


  Uw rechten
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
  Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.
  n het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
  Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
  Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.
  U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
  U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
  U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
  U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
  Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
  Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van KiJa-Handmade.
  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.
  Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
  U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
  Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
  Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


  Cookies

  Google Analytics
  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
  Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google.
  Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.
  Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

  Cookies van derde partijen
  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
  Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
  Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens
  KiJa-Handmade
  Etzenraderstraat 11
  6454AK Jabeek Nederland
  T (062) 734-6776
  E info@kija-handmade.nl
  Contactpersoon voor privacyzaken
  K Nizet

   

Alleen vandaag 10% korting op alles met code Cadeautje10

 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN